Spørgsmål og svar

PLI kognitiv test

Spørgsmål og svar

Undrer du dig over, hvad personlighedstest, profilering, psykometri og IQ-test er, og hvad de forskellige begreber betyder? Og er du nysgerrig på, hvordan det foregår, når du skal udfylde og have tilbagemelding på PeopleTools profil?

På denne side finder du svar på spørgsmål om personlighedstest, kognitive test, IQ-test og meget mere.

Test: Hvad, hvornår og hvorfor?

Psykologisk testning handler om at blive klogere på forskellige aspekter af mennesker og dækker over de forskellige typer af test og målinger, der anvendes inden for det psykologiske felt. Vi opererer primært med to hovedkategorier: hvor den ene kategori fokuserer på viden og evner (kognitive test og IQ-test), fokuserer den anden på personlighed i form af træk, præferencer og tilstande (personlighedstest).

En personlighedstest er en måling af udvalgte personlighedstræk og præferencer, og de vil sige noget om dig som person. Personlighedstest er på trods af navnet ikke en test, man kan dumpe eller bestå – der findes ingen rigtige eller forkerte svar!

Kognition handler om indre processer og tankeprodukter såsom mental aktivitet, problemløsning, fantasi, planlægning, kategorisering, hukommelse og opmærksomhed. Kognitive test vil ofte være rettet mod måden, hvorpå man tænker om og løser problemer samt evnen til at behandle information. Under kognitive test findes bl.a. de mere traditionelle intelligenstest. Hvor en IQ test undersøger, hvordan personen tænker, opfatter ting, forstår komplekse spørgsmål og læser problemer, måler en kognitiv test også hvilken hastighed, denne information indtages og behandles. Test, der måler intellektuelle færdigheder, har typisk høj reliabilitet (pålidelighed) og validitet (gyldighed) og giver derfor et meget nøjagtigt bud på personens færdigheder

Færdighedstest er rettet mod at afdække fokuspersonens tillærte, specifikke og konkrete færdigheder, og de anvendes ofte i forbindelse med rekruttering. Færdighedstest kan klarlægge meget specifikke færdigheder såsom matematiske eller sproglige. Mange virksomheder anvender caseopgaver, som tager udgangspunkt i det job, fokuspersonen ansøger til/om.

Test og profilering er metoder til at undersøge og beskrive dele og udsnit af menneskers færdigheder, evner og personlighed. Formålet med test og profilering kan fx være udvikling, identificering af potentialer, rekruttering, teamsammensætning mm. Langt de fleste virksomheder anvender test som hjælp til at træffe en eller anden beslutning. Dette skyldes, at test i det lange løb normalt er mere økonomisk at anvende (målt i penge og tid) end mere subjektive vurderingsmetoder. Dog er det vigtigt at huske på, at en profil og dens resultater aldrig bør stå alene, men er et supplement.

Virksomheder anvender mest hyppigt personlighedstest, kognitive test og færdighedstest – alt efter hvad formålet med testning er.

Test (både personprofiler, kognitive test og færdighedstests) anvendes i mange forskellige sammenhænge med forskellige formål, bl.a. rekruttering, teamudvikling, lederudvikling, personlig udvikling og coaching.

Ingen test er 100% nøjagtige, og det samme gør sig gældende med psykologiske test. Hvis den samme person blev testet to dage i træk med nøjagtig samme test, ville det være overraskende, hvis personen fik nøjagtig same score – dog ville scoren ikke ændre sig meget. Dette kan være små tilfældige faktorer, der påvirker personen fra dag til dag.

Hvis personen udfyldte profilen igen efter nogle år, kan der nogle gange ses enkelte forskydninger. Personlighedstræk er relativt stabile over tid, men nogle træk kan være påvirkelige overfor de gældende vilkår i et job og større livsbegivenheder.

Men en profil og dens testresultat er aldrig udtryk for en endegyldig sandhed, eller at tilbagemelderen kender personen bedre, end personen selv gør. Profilen og dens resultater kan bruges til at opstille hypoteser om personen, dennes egenskaber, træk og kompetencer, som i tilbagemelding ”be- og afkræftes” i dialog med personen. Derfor skal en profil heller ikke stå alene.

Hvad betyder psykometri og de andre fagtermer?

Psykometri er den statistiske del af psykologien. Ordet betyder ”måling af psyken” og handler om måling af mentale egenskaber og tilstande hos individer, som f.eks. intelligens, personlighedstræk, hukommelse, færdigheder og evner. De psykometriske begreber handler om testens opbygning (konstruktion), nøjagtighed (reliabiliteten) og gyldighed (validiteten) og ligger således til grund for vores profil- og testværktøjer.

Psykometrisk test er det samme som en psykologisk måling. Det er forskellige værktøjer til måling af udvalgte dele af en persons psyke, som f.eks. personlighed, evner og færdigheder. Målingerne er baseret på forskellige målemetoder alt efter formålet med testen. IQ-test er et eksempel på en alment kendt psykometrisk test.

Test kan blandt andet bruges til rekruttering af medarbejdere og ledere på alle niveauer, personlig og faglig udvikling, rådgivning, teamsammensætning, karrierevejledning, coaching, afdækning af kompetencer og færdigheder, identificering af udviklingspotentialer samt i alle tænkelige konstruktioner og situationer både individuelt og i teams personligt og på arbejdspladsen.

Validitet betyder ”gyldighed” og henviser til, om testen reelt måler det, den har til hensigt at måle.

Reliabilitet betyder ”pålidelighed” eller ”konsistens” og henviser til målingens nøjagtighed, og om testens resultat er gentagbart ved gentagne målinger over tid.

Normgruppe: PeopleTools’ profilværktøjer er normative test, hvor resultatet vises i forhold til en normgruppe. Normgruppen er baseret på over 4000 besvarelser, hvor overvægten er af personer i arbejde. Ved at sammenholde profilresultatet med normgruppens, sammenlignes fokuspersonen med individer fra samme kulturelle virkelighed som han/hun selv.

Persontest, etik og persondata

Høj kvalitet, præcision og etik er nøgleord for PeopleTools. Derfor er vi tilsluttet de etiske retningslinjer for testanvendelse i forbindelse med personvurdering, og hvad der forstås ved korrekt etisk opførsel i forbindelse med brug af test. Du kan finde disse på Personvurdering.dk.

Da de certificerede konsulenter kommer meget tæt på fokuspersonen i forbindelse med processer, hvor PeopleTools’ værktøjer anvendes, har PeopleTools også et sæt grundlæggende etiske retningslinjer, som tager udgangspunkt i fokuspersonens integritet,  værdighed og sårbarhed. PeopleTools’ etiske retningslinjer, der til fulde lever op til de krav, som er opstillet af den nationale referencegruppe, kan du læse mere om her.

Når du skal udfylde en profil hos PeopleTools, skal du starte med at indtaste en række statistiske data, herunder alder, køn, sektor, stillingsniveau, branche og uddannelse. Da der på intet tidspunkt skal oplyses personfølsomme data (eks. navn, CPR-nummer eller anden direkte personidentifikation), kan din profil og resultater kun genfindes ved hjælp af dit profilnummer, som kun du ligger inde med.

Det er kun dig og den certificerede PeopleTools-tilbagemelder, der har adgang til din profil. Dog giver du i rekrutteringssammenhæng tilladelse til, at den certificerede PeopleTools-bruger må give en præsentation af din profil til rekrutteringsudvalget eller lederen. Derudover må din profil, resultater eller svar ikke videregives til andre uden dit udtrykkelige samtykke.

Én af PeopleTools’ krav til de certificerede og virksomheder, der anvender PeopleTools’ profilværktøjer, er, at de skal have klare regler for, hvordan, hvor længe og af hvem profilmateriale opbevares. PeopleTools’ anbefaling er, at materiale tilintetgøres 3 måneder efter brugen.

Din profil gemmes anonymt (og krypteret) i PeopleTools’ elektroniske database. Da vi hverken gemmer navn, e-mail eller andre personfølsomme data, kan din profil og resultater ikke henføres til dig. Du kan læse mere om, hvordan og hvor længe din profil opbevares her.

Hvordan foregår det?

Når du skal udfylde en PeopleTools profil, modtager du et link til spørgeskemaet. Første side af spørgeskemaet er en vejledning med instruktion til udfyldning. Det tager ca. 20-35 minutter at udfylde skemaet, som du bør gøre i fred og ro. Når du besvarer spørgsmålene, bør du svare spontant og i forhold til arbejdsmæssige sammenhænge.

Du kan altid sige nej til at blive testet. Dog bør du undersøge ved den certificerede eller HR, hvad ”konsekvenserne” heraf eventuelt vil være.

Til en profil? Nej, du bør svare så spontant og umiddelbart på spørgsmålene som muligt.

Til en færdighedstest? Kognitive test og IQ-test starter ofte med en testside, som gennemgår spørgsmålstyperne. Derudover findes der mange online test, som du kan afprøve og få indtryk af, hvad sådanne testtyper går ud på og muligvis indeholder. Men vær opmærksom på, at man ikke kan øve sig til en bedre score.

Hvis du, i stedet for at svare spontant og sandfærdigt, vælger den svarkategori, du tror er mest socialt acceptabel eller tror vil blive opfattet som det ”rigtige” svar i den givne situation, vil dette selvfølgelig farve profilen og resultatet. Men på baggrund af resten af testen og spørgsmålenes opbygning, vil den certificerede med al sandsynlighed kunne se i profilresultatet, hvis der er forsøgt at give et misvisende billede og kunne adressere dette i dialogen. Derudover vil det ofte også blive fanget i dialogen efterfølgende, da det er svært at give troværdige eksempler på noget, man ikke er.

Vi oplever dog utrolig sjældent, at folk bevidst forsøger at snyde. Langt de fleste er oprigtig interesserede i at se og høre om deres profil.

Når du har udfyldt en PeopleTools profil, har du krav på at få en introduktion til og en personlig tilbagemelding på profilen. I tilbagemeldingen vil du se profilens resultat, og dig og tilbagemelderen vil sammen undersøge dette, og hvad det fortæller om dig og din adfærd. Du må gerne sige fra, stille spørgsmål og på anden vis være nysgerrig på din profil. Du kan læse mere om tilbagemeldingen her.

Nej, det kan du ikke! For PeopleTools’ Personprofil er ikke en test, men en profil! PeopleTools-profilen danner et billede af dine arbejdsmæssige præferencer, styrker og svagheder. Alle persontræk har styrker og svagheder, og derfor vil der ikke være nogen træk, der er bedre end andre. På samme måde er det vigtigt at huske på, at du kender dig selv bedst – den certificerede kan hverken læse dine tanker eller afsløre dine hemmeligheder. Den certificerede bruger din profil til at danne sig nogle forestillinger og hypoteser om din adfærd og præferencer i bestemte situationer.

Hvis du ikke kan genkende din profil, bør du give udtryk for det under din tilbagemelding og få en snak med den certificerede. I rekrutteringssammenhæng vil det være vigtigt at få en afklaring med den certificerede om, hvad der gives videre i forhold til din opfattelse og det statiske resultat.

Ja. Er du utilfreds med testforløbet eller har spørgsmål, kan du altid henvende dig til virksomheden/konsulenten, hvor du har fået profilen lavet, eller kontakte PeopleTools.